NASTĘPNY MECZ
26.10.19, 13:00 - Pułtusk
12 kolejka IV ligi


Nadnarwianka Pułtusk
-:-
Huragan Wołomin
AKADEMIA CSP
» Aktualności CSP
» Informacje o CSP
» Numer konta
» Plan treningów
» Obóz piłkarski
» Regulamin CSP
» Powołania i informacje o meczach weekendowych
KLUB
»Dane Klubu
»Trenerzy
»Historia
»Stadion
»Lista sponsorów
I DRUŻYNA
»Kadra
»Transfery
»Statystyki
»Archiwum statystyk
»Huragan - terminarz
»IV liga - tabela/wyniki
»IV liga - strzelcy
»Okręgowy Puchar Polski
II DRUŻYNA
»Kadra
»Strzelcy
»Huragan II - terminarz
»Klasa A - tabela/wyniki
»Okręgowy Puchar Polski
JUNIORZY
»Rocznik 2003 (U-16)
»Rocznik 2004 (U-15)
»Rocznik 2005 (U-14)
»Rocznik 2006 (U-13)
»Rocznik 2007 (U-12)
»Rocznik 2008 (U-11)
Najlepsi strzelcy
7 – Mateusz Augustyniak
5 – Marcin Figiel
4 – Marcin Smoliński
4 – Kamil Żmuda
OBECNIE ONLINE
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 493
Najnowszy Użytkownik: ~On
Regulamin Centrum Szkolenia Piłkarskiego
REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO HURAGAN WOŁOMIN

I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU

1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej.
2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.
3. Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalanej zgodnie z trybem płacenia składek CSP.

II. SKŁADKI KLUBOWE

1. Składki klubowe są ustalane w oparciu o tryb płacenia składek członkowskich, zatwierdzony przez Prezesa CSP Huragan Wołomin.
2. Składki mogą ulegać zmianie (zatwierdzenie przez Prezesa CSP Huragan Wołomin).
3. Wniesienie składki klubowej na konto lub gotówką sekcji następuje za miesiąc z góry do 25 dnia danego miesiąca.
4. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.
5. Suma składki może zmniejszyć się w danym miesiącu o:
25% jeśli obecność wynosi 75% a nieobecność jest usprawiedliwiona (zaświadczenie lekarskie)
50% jeśli obecność wynosi 50% a nieobecność jest usprawiedliwiona (zaświadczenie lekarskie)
75% jeśli obecność wynosi 25% a nieobecność jest usprawiedliwiona (zaświadczenie lekarskie)
100% jeśli obecność wynosi 0% a nieobecność jest usprawiedliwiona (zaświadczenie lekarskie)
Opłata za miesiąc w którym zawodnik nie uczestniczył a brak jest zaświadczenia lekarskiego wynosi 30% podstawy
.

6. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat za uczestniczenie zawodnika w zajęciach (ulgę w opłatach orzeka Prezes CSP na podstawie: pisemnej prośby opiekunów prawnych zawodnika, zawierającej uzasadnienie oraz opinię trenera i osób biorących udział w szkoleniu zawodnika).
7. W razie choroby uczestnika zajęć, po ówczesnej wpłacie składki i nieobecności na zajęciach przez cały miesiąc, zwracany jest koszt zajęć.
8. Zaleganie we wpłatach składek klubowych skutkuje kolejno:
• brakiem możliwości udziału w zawodach,
• brakiem możliwości udziału w treningach,
• wystawieniem wezwania do zapłaty,
• wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu,
• dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.
9. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na bieżącą działalność CSP Huragan Wołomin.
10. Honorujemy kartę dużej rodziny (zniżka 25%), lub uczestnictwo kilku zawodników z jednego domu ( za 2 dzieci po 25% zniżki, za 3 dzieci po 40%)
11. Dwumiesięczna nieobecność lub dwumiesięczna zaległość w opłatach członkowskich powoduje wykreśleniem z listy członków klubu (istnieje możliwość ponownego przyjęcia w poczet zawodników jednak muszą być spełnione dwa warunki:
1) uregulowanie zaległych składek.
2) wolne miejsce w danej grupie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH

1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej.
2. Wniesienie składki klubowej na konto sekcji do dnia 25 każdego miesiąca.
3. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.
4. Decyzje o przyjęciu do grupy podejmuje opiekun grupy. Każdy nowy zawodnik początkowo przyjmowany jest na okres miesiąca, po tym czasie trener oceni jego przydatność do zespołu.
5. Trenerzy mają prawo skreślenia z listy członka CSP jeśli uznają, że dziecko nie robi postępów i się nie rozwija lub widzą, że członek CSP nie przejawia zainteresowania zajęciami, niechętnie bierze w nich udział i jeśli liczba uczestników zajęć przekracza dopuszczalną ilość.
6. Zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do:
• Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach sportowych,
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
• kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych,
• kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji,
• kulturalnego zachowania się na zawodach,
• wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
• informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),
• uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,
• dbania o sprzęt sportowy,
• posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego,
• występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe),
• godnego reprezentowania klubu na zewnątrz,
• rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w treningach,
• brania udziału we wszystkich zawodach, do których zostało się wytypowanym przez trenera,
• pomagania innym zawodnikom sekcji.
7. W przypadku naruszenia w/w obowiązków trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:
• upomnienie ustne,
• upomnienie ustne przy całej grupie,
• upomnienie ustne w obecności rodzica,
• usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań),
• nie zgłoszenie do zawodów,
• wystąpienie do Prezesa CSP o zawieszenie czasowe w prawach zawodnika Klubu,
• Definitywne wypisanie zawodnika z członkostwa w CSP.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany.
3. Koszt wyjazdu na zawody i turnieje ponoszą rodzice.
4. W przypadku nieobecności powołanego zawodnika na zawodach, Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w celu organizacji udziału w zawodach, chyba że zgłoszenie nieobecności nastąpi na tyle wcześnie, aby trener zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych - termin określany jest każdorazowo przez organizatora zawodów (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie).
5. Wszelkie wymagane formalności (w tym opłaty) związane z zawodami zawodnik ma obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadzącego. W przypadku niedopełnienia formalności zawodnik zostanie wykluczony z udziału w zawodach.
6. Zawodnik ma obowiązek reprezentować KLUB na zawodach w stroju Klubowym wskazanym przez trenera prowadzącego.

V. Nagrody i kary

1. Nagrody
• Trener ma prawo nagrodzić indywidualnie członka CSP za aktywny udział w zajęciach, godną postawę i za zachowanie się fair play na zajęciach.

2. Kary
• za nieprzestrzeganie obowiązków członka CSP trener ma prawo ukarać zawodnika zgodnie z podpunktem 7 pkt III.

VI. Sprzęt sportowy

1. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością klubu i powinien być szanowany.
2. Za umyślnie uszkodzenie sprzętu przez członka odpowiedzialność ponosi prawny opiekun dziecka i jest zobowiązany do zwrotu kosztu sprzętu.

VII. WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków sportowych.
2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:
• złożenia pisma do Prezesa CSP o chęci zmiany barw klubowych,
• przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,
• zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,
• rozliczenia składek klubowych,
• uzyskania zgody CSP.

VIII. WYSTĄPIENIE Z KLUBU

Wystąpienie z klubu możliwe jest po złożeniu rezygnacji w formie pisemnej do Prezesa CSP, po uprzednim zdaniu sprzętu sportowego do trenera prowadzącego i rozliczeniu składek klubowych.

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę treningową.
2. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się po uprzednim 2 tyg. uprzedzeniu o odbywającym się zebraniu.
3. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
4. W razie odwołanych zajęć sportowych rodzice informowani są drogą mailowa, telefoniczną lub informacją na stronie internetowej dzień przed odbywającymi się zajęciami. (W wyjątkowych przypadkach nawet na godzinę przed zajęciami)
5. Prezes klubu ma prawo zmienić dzień lub godzinę zajęć po ówczesnej konsultacji poprzez zebranie z rodzicami, informacje mailową, telefoniczną i informacją na stronie internetowej.
6. Wyjazdy na turnieje, obozy sportowe, odbywają się na koszt uczestników. Koszty te obejmują przejazd, wpisowe, noclegi i wyżywienie, ubezpieczenie, koszty pobytu i opiekę instruktorską oraz inne wydatki związane z uczestnictwem (w przypadku obozów).
7. Każdy rodzic, który nie zmienił obuwia ma zakaz wstępu na salę gimnastyczną gdzie odbywają się zajęcia, a także trenerzy prowadzący zajęcia mają prawo wyprosić rodzica z zajęć.
8. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu się z trenerem koordynatorem (Trener Arkadiusz Stępień 503155628).
9. Aktualny plan zajęć trenerów z grupami i wszelkie informacje i aktualności jest zamieszczany na stronie internetowej oraz dostępny u trenerów.

X. Rodzice są zobowiązani do:

• stworzenia takich warunków domowych, aby dzieci mogły uczestniczyć we wszystkich treningach i zawodach sportowych oraz obozach sportowych;
• regularnego wpłacania składki zawodniczej;
• informowania trenerów o nieobecności dziecka na zajęciach klubowych;
• kontrolowania i utrzymania w czystości sprzętu osobistego zawodnika (za zgubienie i uszkodzenie sprzętu koszty ponoszą rodzice);
• wyciągania konsekwencji wobec dziecka, które dostało upomnienie od trenera;
• nie ingerowania podczas zajęć i zawodów sportowych (jeśli rodzic po upomnieniu trenera dalej będzie przeszkadzał w prowadzeniu zajęć trener ma prawo wyproszenia rodzica).

XI. Regulamin Centrum

Regulamin CENTRUM SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO HURAGAN SKOK WOŁOMIN, dostępny jest na stronie internetowej: www.huragan-wolomin.pl oraz po wcześniejszym zgłoszeniu u trenera prowadzącego.
OSTATNI MECZ
19.10.19, 11:00 - Wołomin
11 kolejka IV ligi


Huragan Wołomin
4:1
Hutnik Warszawa
SPONSORZY
Miasto Wołomin

OSiR Wołomin

Czystość


Ladeks

Zina

ZEC
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.