NASTĘPNY MECZ
24.04.21, 16:00 - Troszyn
19 kolejka IV ligi


KS CK Troszyn
-:-
Huragan Wołomin
AKADEMIA CSP
» Aktualności CSP
» Informacje o CSP
» Numer konta
» Plan treningów
» Obóz piłkarski
» Regulamin CSP
» Powołania i informacje o meczach weekendowych
KLUB
»Dane Klubu
»Trenerzy
»Historia
»Stadion
»Lista sponsorów
I DRUŻYNA
»Kadra
»Transfery
»Statystyki
»Archiwum statystyk
»Huragan - terminarz
»IV liga - tabela/wyniki
»IV liga - strzelcy
»Okręgowy Puchar Polski
II DRUŻYNA
»Kadra
»Strzelcy
»Huragan II - terminarz
»Klasa A - tabela/wyniki
»Okręgowy Puchar Polski
JUNIORZY
»Rocznik 2003 (U-17)
»Rocznik 2004 (U-16)
»Rocznik 2005 (U-15)
»Rocznik 2006 (U-14)
»Rocznik 2007 (U-13)
»Rocznik 2008 (U-12)
Najlepsi strzelcy
8 – Marcin Figiel
7 – Kamil Żmuda
6 – Mateusz Augustyniak
OBECNIE ONLINE
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 493
Najnowszy Użytkownik: ~On
Regulamin Centrum Szkolenia Pi?karskiego
REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIA PI?KARSKIEGO HURAGAN WO?OMIN

I. WARUNKI PRZYJ?CIA DO KLUBU

1. Wype?nienie i podpisanie deklaracji klubowej.
2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.
3. Wniesienie jednorazowej op?aty wpisowej w wysoko?ci ustalanej zgodnie z trybem p?acenia sk?adek CSP.

II. SK?ADKI KLUBOWE

1. Sk?adki klubowe s? ustalane w oparciu o tryb p?acenia sk?adek cz?onkowskich, zatwierdzony przez Prezesa CSP Huragan Wo?omin.
2. Sk?adki mog? ulega? zmianie (zatwierdzenie przez Prezesa CSP Huragan Wo?omin).
3. Wniesienie sk?adki klubowej na konto lub gotówk? sekcji nast?puje za miesi?c z góry do 25 dnia danego miesi?ca.
4. Op?aty miesi?czne s? sta?e, niezale?nie od ilo?ci zaj?? w miesi?cu oraz faktycznych obecno?ci na zaj?ciach.
5. Suma sk?adki mo?e zmniejszy? si? w danym miesi?cu o:
25% je?li obecno?? wynosi 75% a nieobecno?? jest usprawiedliwiona (za?wiadczenie lekarskie)
50% je?li obecno?? wynosi 50% a nieobecno?? jest usprawiedliwiona (za?wiadczenie lekarskie)
75% je?li obecno?? wynosi 25% a nieobecno?? jest usprawiedliwiona (za?wiadczenie lekarskie)
100% je?li obecno?? wynosi 0% a nieobecno?? jest usprawiedliwiona (za?wiadczenie lekarskie)
Op?ata za miesi?c w którym zawodnik nie uczestniczy? a brak jest za?wiadczenia lekarskiego wynosi 30% podstawy
.

6. W uzasadnionych przypadkach istnieje mo?liwo?? obni?enia op?at za uczestniczenie zawodnika w zaj?ciach (ulg? w op?atach orzeka Prezes CSP na podstawie: pisemnej pro?by opiekunów prawnych zawodnika, zawieraj?cej uzasadnienie oraz opini? trenera i osób bior?cych udzia? w szkoleniu zawodnika).
7. W razie choroby uczestnika zaj??, po ówczesnej wp?acie sk?adki i nieobecno?ci na zaj?ciach przez ca?y miesi?c, zwracany jest koszt zaj??.
8. Zaleganie we wp?atach sk?adek klubowych skutkuje kolejno:
• brakiem mo?liwo?ci udzia?u w zawodach,
• brakiem mo?liwo?ci udzia?u w treningach,
• wystawieniem wezwania do zap?aty,
• wnioskiem o skre?lenie z listy cz?onków Klubu,
• dochodzeniem roszcze? na drodze s?dowej.
9. ?rodki finansowe pochodz?ce ze sk?adek przeznaczone s? w szczególno?ci na bie??c? dzia?alno?? CSP Huragan Wo?omin.
10. Honorujemy kart? du?ej rodziny (zni?ka 25%), lub uczestnictwo kilku zawodników z jednego domu ( za 2 dzieci po 25% zni?ki, za 3 dzieci po 40%)
11. Dwumiesi?czna nieobecno?? lub dwumiesi?czna zaleg?o?? w op?atach cz?onkowskich powoduje wykre?leniem z listy cz?onków klubu (istnieje mo?liwo?? ponownego przyj?cia w poczet zawodników jednak musz? by? spe?nione dwa warunki:
1) uregulowanie zaleg?ych sk?adek.
2) wolne miejsce w danej grupie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH

1. Bezwzgl?dnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych bada? od lekarza medycyny sportowej.
2. Wniesienie sk?adki klubowej na konto sekcji do dnia 25 ka?dego miesi?ca.
3. Treningi odbywaj? si? zgodnie z harmonogramem obowi?zuj?cym na dany rok szkolny.
4. Decyzje o przyj?ciu do grupy podejmuje opiekun grupy. Ka?dy nowy zawodnik pocz?tkowo przyjmowany jest na okres miesi?ca, po tym czasie trener oceni jego przydatno?? do zespo?u.
5. Trenerzy maj? prawo skre?lenia z listy cz?onka CSP je?li uznaj?, ?e dziecko nie robi post?pów i si? nie rozwija lub widz?, ?e cz?onek CSP nie przejawia zainteresowania zaj?ciami, niech?tnie bierze w nich udzia? i je?li liczba uczestników zaj?? przekracza dopuszczaln? ilo??.
6. Zawodnik Klubu zobowi?zany jest w szczególno?ci do:
• Ka?dego uczestnika obowi?zuje punktualno?? i obowi?zkowo?? oraz aktywny udzia? w zaj?ciach sportowych,
• przestrzegania zasad bezpiecze?stwa,
• kulturalnego zachowania si? na terenie obiektów sportowych,
• kulturalnego zachowania si? wobec trenerów, kolegów i kole?anek z sekcji,
• kulturalnego zachowania si? na zawodach,
• wykonywania polece? wydanych przez trenera,
• informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach g?owy, itp.),
• uzyskania zgody trenera na ka?dorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,
• dbania o sprz?t sportowy,
• posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego,
• wyst?powania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe),
• godnego reprezentowania klubu na zewn?trz,
• rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w treningach,
• brania udzia?u we wszystkich zawodach, do których zosta?o si? wytypowanym przez trenera,
• pomagania innym zawodnikom sekcji.
7. W przypadku naruszenia w/w obowi?zków trenerzy maj? prawo wyci?gn?? wobec zawodników nast?puj?ce konsekwencje:
• upomnienie ustne,
• upomnienie ustne przy ca?ej grupie,
• upomnienie ustne w obecno?ci rodzica,
• usuni?cie zawodnika z zaj?? (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w dzia?a?),
• nie zg?oszenie do zawodów,
• wyst?pienie do Prezesa CSP o zawieszenie czasowe w prawach zawodnika Klubu,
• Definitywne wypisanie zawodnika z cz?onkostwa w CSP.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

1. Decyzj? o zg?oszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadz?cy grup? na podstawie osi?ganych rezultatów i zaanga?owania w trakcie treningów.
2. Zawodnik ma obowi?zek startu w zawodach, do których zosta? powo?any.
3. Koszt wyjazdu na zawody i turnieje ponosz? rodzice.
4. W przypadku nieobecno?ci powo?anego zawodnika na zawodach, Klub ma prawo ??da? zwrotu kosztów poniesionych w celu organizacji udzia?u w zawodach, chyba ?e zg?oszenie nieobecno?ci nast?pi na tyle wcze?nie, aby trener zd??y? wycofa? zawodnika z list zg?oszeniowych i wyjazdowych - termin okre?lany jest ka?dorazowo przez organizatora zawodów (wyj?tek stanowi zwolnienie lekarskie).
5. Wszelkie wymagane formalno?ci (w tym op?aty) zwi?zane z zawodami zawodnik ma obowi?zek uregulowa? w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadz?cego. W przypadku niedope?nienia formalno?ci zawodnik zostanie wykluczony z udzia?u w zawodach.
6. Zawodnik ma obowi?zek reprezentowa? KLUB na zawodach w stroju Klubowym wskazanym przez trenera prowadz?cego.

V. Nagrody i kary

1. Nagrody
• Trener ma prawo nagrodzi? indywidualnie cz?onka CSP za aktywny udzia? w zaj?ciach, godn? postaw? i za zachowanie si? fair play na zaj?ciach.

2. Kary
• za nieprzestrzeganie obowi?zków cz?onka CSP trener ma prawo ukara? zawodnika zgodnie z podpunktem 7 pkt III.

VI. Sprz?t sportowy

1. Sprz?t, który zawodnik otrzymuje jest w?asno?ci? klubu i powinien by? szanowany.
2. Za umy?lnie uszkodzenie sprz?tu przez cz?onka odpowiedzialno?? ponosi prawny opiekun dziecka i jest zobowi?zany do zwrotu kosztu sprz?tu.

VII. WARUNKI PRZEJ?CIA DO INNEGO KLUBU

1. Szczegó?owe zasady zmiany barw klubowych okre?laj? przepisy odpowiednich zwi?zków sportowych.
2. W celu zmiany barw klubowych cz?onek Klubu zobowi?zany jest do:
• z?o?enia pisma do Prezesa CSP o ch?ci zmiany barw klubowych,
• przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzaj?cego ch?? pozyskania zawodnika,
• zdania sprz?tu sportowego do trenera prowadz?cego,
• rozliczenia sk?adek klubowych,
• uzyskania zgody CSP.

VIII. WYST?PIENIE Z KLUBU

Wyst?pienie z klubu mo?liwe jest po z?o?eniu rezygnacji w formie pisemnej do Prezesa CSP, po uprzednim zdaniu sprz?tu sportowego do trenera prowadz?cego i rozliczeniu sk?adek klubowych.

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Osob? odpowiedzialn? za kontakty z rodzicami jest trener prowadz?cy dan? grup? treningow?.
2. Zebrania trenerów z rodzicami odbywaj? si? po uprzednim 2 tyg. uprzedzeniu o odbywaj?cym si? zebraniu.
3. Obecno?? rodziców na zebraniach jest obowi?zkowa.
4. W razie odwo?anych zaj?? sportowych rodzice informowani s? drog? mailowa, telefoniczn? lub informacj? na stronie internetowej dzie? przed odbywaj?cymi si? zaj?ciami. (W wyj?tkowych przypadkach nawet na godzin? przed zaj?ciami)
5. Prezes klubu ma prawo zmieni? dzie? lub godzin? zaj?? po ówczesnej konsultacji poprzez zebranie z rodzicami, informacje mailow?, telefoniczn? i informacj? na stronie internetowej.
6. Wyjazdy na turnieje, obozy sportowe, odbywaj? si? na koszt uczestników. Koszty te obejmuj? przejazd, wpisowe, noclegi i wy?ywienie, ubezpieczenie, koszty pobytu i opiek? instruktorsk? oraz inne wydatki zwi?zane z uczestnictwem (w przypadku obozów).
7. Ka?dy rodzic, który nie zmieni? obuwia ma zakaz wst?pu na sal? gimnastyczn? gdzie odbywaj? si? zaj?cia, a tak?e trenerzy prowadz?cy zaj?cia maj? prawo wyprosi? rodzica z zaj??.
8. W wa?nych sprawach istnieje mo?liwo?? kontaktu si? z trenerem koordynatorem (Trener Arkadiusz St?pie? 503155628).
9. Aktualny plan zaj?? trenerów z grupami i wszelkie informacje i aktualno?ci jest zamieszczany na stronie internetowej oraz dost?pny u trenerów.

X. Rodzice s? zobowi?zani do:

• stworzenia takich warunków domowych, aby dzieci mog?y uczestniczy? we wszystkich treningach i zawodach sportowych oraz obozach sportowych;
• regularnego wp?acania sk?adki zawodniczej;
• informowania trenerów o nieobecno?ci dziecka na zaj?ciach klubowych;
• kontrolowania i utrzymania w czysto?ci sprz?tu osobistego zawodnika (za zgubienie i uszkodzenie sprz?tu koszty ponosz? rodzice);
• wyci?gania konsekwencji wobec dziecka, które dosta?o upomnienie od trenera;
• nie ingerowania podczas zaj?? i zawodów sportowych (je?li rodzic po upomnieniu trenera dalej b?dzie przeszkadza? w prowadzeniu zaj?? trener ma prawo wyproszenia rodzica).

XI. Regulamin Centrum

Regulamin CENTRUM SZKOLENIA PI?KARSKIEGO HURAGAN SKOK WO?OMIN, dost?pny jest na stronie internetowej: www.huragan-wolomin.pl oraz po wcze?niejszym zg?oszeniu u trenera prowadz?cego.
OSTATNI MECZ
17.04.21, 11:00 - Wołomin
18 kolejka IV ligi


Huragan Wołomin
0:0
Mławianka Mława
WSPÓŁPRACA
Certyfikat PZPN

Miasto Wo?omin

OSiR Wo?omin

Czysto??


Ladeks

Zina

ZEC
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.