KLUB
»Dane Klubu
»Trenerzy
»Historia
»Stadion
»Lista sponsorów
I DRUŻYNA
»Kadra
»Transfery
»Statystyki
»Archiwum statystyk
»Huragan - terminarz
»V liga - tabela/wyniki
»IV liga - strzelcy
»Okręgowy Puchar Polski
II DRUŻYNA
»Kadra
»Strzelcy
»Huragan II - terminarz
»Klasa A - tabela/wyniki
»Okręgowy Puchar Polski
JUNIORZY
»AP Huragan Wołomin
Najlepsi strzelcy
17 – Olgierd Wełna
10 – Piotr Manaj
6 – Grzegorz Trzonkowski
OBECNIE ONLINE
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 494
Najnowszy Użytkownik: ~Stifler
Historia
Od za?o?enia do wybuchu II wojny ?wiatowej


Ju? w 1921 r. da?y si? zaobserwowa? w Wo?ominie pierwsze symptomy powstawania sportu. To, co rozumiemy pod poj?ciem kultury fizycznej w Wo?ominie ju? istnia?o. M?odzie? powszechnie uprawia?a gry towarzysko - zabawowe jak: "dwa ognie", "pi?ka do do?ka", "palanta". Obserwuj?c jednak swych rówie?ników w pobliskiej Warszawie m?odzie? wo?omi?ska zapragn??a czego? wi?cej i pragnienia te zacz??a realizowa?. Zacz??o si?, jak chyba wsz?dzie, od najpopularniejszej dyscypliny sportu - pi?ki no?nej. Na zasadzie entuzjastycznego p?du do uprawiania pi?ki no?nej podwórka, place i ??ki zaroi?y si? m?odymi zwolennikami futbolu.
Powstawa?y m?odzie?owe zespo?y podwórkowe, dzielnicowe, reprezentacje poszczególnych ulic, które toczy?y mi?dzy sob? mecze, organizowa?y rozgrywki, b?d?ce motorem wspó?zawodnictwa i rozwoju sportu. Wszystko to dzia?o si? spontanicznie bez odpowiedniego przygotowania fizycznego i technicznego, bez znajomo?ci zasad i przepisów gry, na prymitywnych, przez m?odych sportowców przygotowanych boiskach, gdzie bramki najcz??ciej oznaczano szkolnymi teczkami lub czapkami. Prawdziwa pi?ka futbolowa by?a wówczas prawie nieosi?galna, grano wi?c ostatecznie tak?, jak? uda?o si? zdoby?. Niebawem m?odzie? gimnazjalna i starsza m?odzie? szkó? powszechnych rozpocz??a organizowanie dru?yn pi?karskich z których najbardziej znanymi w Wo?ominie by?y "Huragan" i "Korona", reprezentuj?ce wo?omi?skie dzielnice "Parcelacji" i "?ródmie?cia". By?y to zaprzyja?nione grupy mi?o?ników futbolu, które rozgrywa?y mecze pi?karskie na jedynym istniej?cym w mie?cie boisku pi?karskim na terenie, na którym obecnie znajduj? si? magazyny hurtowni spo?ywczej, naprzeciwko obecnego stadionu.Obserwuj?c zauroczenie sportem m?odzie?y, jej zaanga?owanie i du?e predyspozycje, realizuj?c jednocze?nie pro?by m?odzie?y z pomoc? po?pieszyli ludzie do?wiadczeni, wyrobieni sportowo i spo?ecznie. Byli to: by?y pi?karz Rosji W?odzimierz Tiuryn, do dzi? ?yj?cy w Wo?ominie honorowy cz?onek "Huraganu" Wiktor Nieby?owski, pó?niejszy czo?owy d?ugodystansowiec Polski Marian Sarnacki, bracia Alfred i Marian Burakowscy oraz bracia Ludwik i Henryk P?o?scy. Zwrócili si? oni do w?adz miejskich i zaproponowali za?o?enie klubu sportowego na co w?adze miejskie ch?tnie si? zgodzi?y. M?odzie? przyj??a to z entuzjazmem. Postanowiono, ?e przysz?y klub przyjmie nazw? zwyci?scy meczu pomi?dzy dru?ynami: "Huragan" i "Korona". Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem "Huraganu" i t? nazw? przyj?? pierwszy klub sportowy w dziejach Wo?omina.Do rejestru stowarzysze? Wo?omi?ski Klub Sportowy "Huragan" zosta? wpisany w 1923 r., a pierwszym prezesem klubu zosta? wybrany ówczesny burmistrz Wo?omina in?. Mieczys?aw Czajkowski. Podkre?la?o to przychylny stosunek w?adzy samorz?dowej do kultury fizycznej i sportu i powa?nie nobilitowa?o klub jako organizacj?, która ma do spe?nienia wa?ne dla spo?ecze?stwa Wo?omina zadania. Do pierwszego zarz?du klubu zostali wybrani: dr Stanis?aw Czaplicki - radny miejski jako zast?pca prezesa, a funkcj? cz?onków zarz?du obj?li: przodownik policji Stanis?aw Rydecki oraz wszyscy wymienieni ju? powy?ej obywatele Wo?omina, którzy pierwsi udzielili m?odzie?y pomocy sportowej i organizacyjnej. W sk?ad zarz?dy weszli równie? obywatele miasta: Saturnin Dobrowolski, Stanis?aw ?wirczak, bracia Wac?aw i Lucjan Ciukowie, Kazimierz Ledóchowski oraz Czy?ow i Matula, których imiona niestety nie zachowa?y si? w ?ród?ach i pami?ci.


Niezw?ocznie po urz?dowej legalizacji jako stowarzyszenia, klub zosta? cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej i w jego warszawskim okr?gu zg?osi? swoje dru?yny do rozgrywek o mistrzostwo Okr?gu Warszawskiego (WOZPN). Wcze?niej ju? zorganizowane przez dzia?aczy klubu dru?yny seniorów i juniorów, poddane intensywnemu szkoleniu przyst?pi?y teraz do rozgrywek. Ju? w 1924 roku "Huragan" wystartowa? w turnieju "Kuriera Warszawskiego" z udzia?em 24 dru?yn. M?ody klub wo?omi?ski zwyci??y? w tym turnieju i ka?dy z jego zawodników otrzyma? ?eton - pierwsz? pami?tk? rywalizacji sportowej zdobyt? poza Wo?ominem, turniej bowiem odbywa? si? w Warszawie w trudnej konkurencji sportowej z dru?ynami stolicy. W roku 1926 w turnieju szóstek pi?karskich organizowanych w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Eugeniczne "Huragan" zaj?? III miejsce. Z pierwszych lat dzia?alno?ci klubu zachowa?y si? nazwiska zawodników graj?cych w czarno - bia?ych pasiakach i bia?ych spodenkach, reprezentuj?cych barwy "Huraganu". Byli to: H. P?o?ski, J. Uchma?ski, S. Szulich, Cz. Nadaj, Cz. P?k, E. Gontarski, W. Tiuryn, Z. Hasselbusz, M. Str?k, M. Burakowski, Stemplewski, Z?otnik, M. Hasselbusz.


Utalentowana i ambitna m?odzie?, prawid?owe jej szkolenie, oddanie i m?dro?? dzia?aczy klubu wzorowo wspó?pracuj?cych z w?adzami samorz?dowymi oraz wszechstronne poparcie wo?omi?skiego spo?ecze?stwa uznaj?ce od pocz?tku "Huragan" za swój klub - to czynniki, które powodowa?y nieustanny wzrost ; pozycji sportowej i presti?u klubu w województwie warszawskim.


Jak by?o wcze?niej stwierdzone spo?ecze?stwo Wo?omina darzy?o zawsze klub wielk? sympati? i poparciem uznaj?c "Huragan" za klub miasta i spo?ecze?stwa. Wielu obywateli Wo?omina wspomaga?o klub dotacjami pieni??nymi na jego dzia?alno?? i rozwój. Rzemie?lnicy w darze dla klubu szyli kostiumy sportowe, wykonywali i reperowali buty pi?karskie. Na Jubileusz X-lecia w 1933 roku spo?ecze?stwo Wo?omina ufundowa?o klubowy proporzec dumnie noszony na czele kolumny cz?onków "Huraganu" w czasie uroczysto?ci pa?stwowych i patriotycznych. Historyczna ta pami?tka obecnie pieczo?owicie jest przechowywana w muzeum klubowym. Dobitnym dowodem uznania dla WKS "Huragan", jego potrzeb i konieczno?ci rozwoju sportu w mie?cie pani Wac?awa Mossakowska, córka dziedzica Wo?omina pana Wojciechowskiego wydzieli?a w 1934 roku ze swych posiad?o?ci 3 ha obszar gruntu z przeznaczeniem na boisko sportowe dla "Huraganu", który dot?d w?asnego boiska nie posiada?. Teren ten mie?ci? si? przy ko?cu ulicy D?ugiej, przy obszarze le?nym Naswetra. Praca spo?eczna cz?onków klubu, pomoc finansowa Magistratu miasta Wo?omina z burmistrzem Józefem Cicheckim oraz wsparcie spo?ecze?stwa Wo?omina doprowadzi?y do powstania ogrodzonego stadionu sportowego, ze skromnymi, ale funkcjonalnymi urz?dzeniami sportowymi do pi?ki no?nej i innych sze?ciu sekcji sportowych klubu, które szybko powstawa?y obok wiod?cej dyscypliny sportu pi?ki no?nej, z której "Huragan" jako organizacja powsta?.


Rok 1935 to osi?gni?ty w imponuj?cym stylu awans pi?karzy do Klasy "A", a w roku 1937 "Huragan" po ci??kich bojach osi?ga awans do Ligi Okr?gowej - najwy?szej klasy Okr?gu. Awans ten wywalczyli: N. Sielewicz, F. Budzynski, A. Nadwodny, J. Zab?otniak, J. Budny, M. Burakowski, A. Jó?wik, W?. Dobrowolski, A. Zieli?ski, E. Narowski, W. Szymborski, St. Hajduk, R. Czy?ewski, W. Cie?lak, J. Bie?, M. Grodzki. Przeciwnicy "Huraganu" w Lidze Okr?gowej to: "Legia" Warszawa, "Znicz" Pruszków, "?koda" Warszawa, "Warszawianka" Warszawa, "Orkan" Warszawa, "Granat" Skar?ysko, CWS Warszawa, KS Starachowice, Fort Bema Warszawa, "Czarni" Radom, PWATT Warszawa.


Niestety rado?? z ci??ko wywalczonego awansu zosta?a st?umiona w 1938 roku. W wyniku kontrowersyjnej decyzji nadzwyczajnego posiedzenia WOZPN-u nast?pi?a zmiana w dotychczasowym systemie rozgrywek, zmniejszaj?ca ilo?? dru?yn Ligi Okr?gowej z 12 do 8. "Huragan", który zaj?? 8 miejsce musia? powróci? do "A" klasy poniewa? zgodnie z regulaminem jego miejsce w Lidze Okr?gowej zaj?? aktualny mistrz "A" klasy.


W roku 1939 po rozegraniu 23 spotka? "Huragan" uplasowa? si? zdecydowanie w czo?ówce "A" klasy jednak rozgrywki nie mog?y by? kontynuowane. Dalszy marsz "Huraganu" w gór? hierarchii sportowej przerwa?a bezczelna napa?? Niemiec hitlerowskich na Polsk? i wybuch II wojny ?wiatowej.


Oceniaj?c dzia?alno?? i wyniki sekcji pi?ki no?nej WKS "Huragan" od czasów powstania sekcji do wybuchu wojny "1923-1939" nale?y podkre?li? niezwyk?? dynamik? jej dzia?ania, wielkie oddanie i fachowo?? dzia?aczy, talent i pracowito?? pi?karzy, poparcie i pomoc spo?ecze?stwa i w?adzy samorz?dowej. Czynniki te by?y motorem osi?gni?? sportowych i organizacyjnych. Z "kopciuszka podwórkowego" z lat 1922-1923 dru?yna pi?karska "Huraganu" sta?a si? jedn? z najsilniejszych dru?yn okr?gu warszawskiego. Wo?omin i jego obywatele byli dumni ze swych pi?karzy. Dlatego ka?dy mecz rozgrywany przez "Huragan" u siebie obserwowa?a wi?ksza cz??? mieszka?ców Wo?omina. Zawody mia?y charakter barwnego pikniku, daj?cego uczestnikom fantastyczn? i zawsze niecierpliwie oczekiwan? rozrywk? i sportowe emocje. Mieszka?cy ju? od rana ca?ymi rodzinami, dobrze wyposa?eni w jad?o ci?gn?li wartkim strumieniem na stadion i skutecznie dopingowali swych "or?ów" do boju. Wielu kibiców dru?yny "Huraganu" zawsze towarzyszy?o dru?ynie w meczach wyjazdowych nawet do odleg?ych miejscowo?ci województwa. ?ród?o: www.um.wolomin.pl
OSTATNI MECZ
22.06.24, 14:00 - Wołomin
30 kolejka V ligi


Huragan Wołomin
2:3
Mazur Gostynin
WSPÓŁPRACA
Certyfikat PZPN

Miasto Wo?omin

OSiR Wo?omin

Czysto??


Ladeks

Zina

ZEC
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.